Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do dnia 28.07.2019r.

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. dla umów podpisanych do 16.07.2019 r.:
  - wzór wniosku o płatność
  - zestawienie dokumentów księgowych
 2. dla umów podpisanych od 17.07.2019 r.:
  - wzór wniosku o płatność
  - instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 •  
 •  
 • PDF
 • XLSX
 •  
 • PDF
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór oświadczenia kierownika budowy – budynki nowobudowane. PDF
9. Wzór protokołu końcowego. PDF
     
  Program priorytetowy "Czyste powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. PDF!  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka