Strona głowna programu

 

 

MOJA WODA - NABÓR ZAKOŃCZONY

UWAGA: Ocenie będą podlegały wnioski, które wpłynęły do Funduszu przez Portal Beneficjenta do 30.09.2020 r.

 

Wersję papierową wniosku lub elektroniczną składaną poprzez ePUAP można złożyć do dnia 30.10.2020 r. (włącznie), pod warunkiem przesłania wniosku przez skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta w terminie do 30.09.2020r.

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

.

Uwaga! Zmiany w programie Moja Woda

Okres realizacji zadania może wynosić teraz do 12 miesięcy, a nie jak wcześniej – do 6 miesięcy (termin liczony jest od  daty złożenia pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, a nie korekty).

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie.

W nowo zawieranych umowach o dotację okres realizacji przedsięwzięcia określony zostanie na 12 miesięcy (bez względu na termin podany pierwotnie we wniosku o dofinansowanie).

Dotacje wypłacane są w jednorazowej transzy, po złożeniu kompletu dokumentów przez Portal Beneficjenta. Dokumenty do wypłaty w formie elektronicznej muszą zostać przesłane w ciągu 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przelew nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o dofinansowanie.

.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.


Program Moja Woda oferuje dofinansowanie na przydomowe instalacje do magazynowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych. Skierowany jest do właścicieli budynków jednorodzinnych. Można uzyskać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Termin składania wniosków

Nabór ciągły od 01.07.2020 do 31.05.2024 lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku

Email: mojawoda@wfos.gdansk.pl
Strona internetowa: www.wfos.gdansk.pl

Infolinia czynna we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00 – 15:00

Program Moja Woda Tel. 58 743 18 20