Strona głowna programu

 

W 2022 roku nie jest planowane ogłoszenie naboru w ramach programu Moja Woda


UWAGA!

MOJA WODA 2020

TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Okres realizacji dotowanego przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
WFOŚiGW w Gdańsku informuje, że nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji.

Termin liczony jest od dnia wpływu pierwotnej wersji wniosku w formie papierowej do Funduszu. Komplet dokumentów w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta powinien wpłynąć w terminie do 14 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Funduszu.

MOJA WODA edycja 2021 nabór zakończony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakończył nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda” edycja 2021, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.

 

Termin naboru wniosków
Ocenie będą podlegały wnioski, które wpłynęły do Funduszu przez Portal Beneficjenta do 10.06.2021 r. Wersję papierową wniosku lub elektroniczną składaną poprzez ePUAP można złożyć do dnia 12.07.2021 r. (włącznie), pod warunkiem przesłania wniosku przez skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta do 10.06.2021 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.
Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku
E-mail: mojawoda@wfos.gdansk.pl
Strona internetowa: www.wfos.gdansk.pl
 

Uwaga! Zmiany w programie MOJA WODA edycja 2020 – nabór zakończony

Okres realizacji zadania może wynosić teraz do 12 miesięcy, a nie jak wcześniej – do 6 miesięcy (termin liczony jest od  daty złożenia pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, a nie korekty).

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie.

W nowo zawieranych umowach o dotację okres realizacji przedsięwzięcia określony zostanie na 12 miesięcy (bez względu na termin podany pierwotnie we wniosku o dofinansowanie).

Dotacje wypłacane są w jednorazowej transzy, po złożeniu kompletu dokumentów przez Portal Beneficjenta. Dokumenty do wypłaty w formie elektronicznej muszą zostać przesłane w ciągu 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przelew nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o dofinansowanie.