Ogłoszenie o naborze

 
Logo programu Moja Woda

 

Dla kogo?
Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, ze budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.
UWAGA: definicje nieruchomości oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostały określone w treści programu oraz Regulaminu naboru wniosków, które są dostępne do pobrania na dole strony.


Jakie wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.


Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem:

  1. a)    do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania),
  2. b)    do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne zamknięte, zbiorniki nadziemne otwarte),
  3. c)    do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
  4. d)    do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń,
  5. e)    do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach programu powinno umożliwiać zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś jego celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak by nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji.

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).

Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa. Beneficjent powinien posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.


Kiedy ponosić wydatki?
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści programu oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia na dole strony.

Dodatkowe informacje nt. kosztów kwalifikowanych znaleźć można w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na dole strony.


Sposób składania wniosków
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1)    Założyć konto w Portalu beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta w sekcji Pytania i odpowiedzi.
2)    Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie w Menu > Oferty Funduszu > Programy i konkursy. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3)    Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
4)    Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.
5)    Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP.


UWAGA: Dostarczone w wersji elektronicznej oraz papierowej formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.
Ponadto, informujemy również, iż termin zakończenia naboru wniosków może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.gdansk.pl.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem „Moja woda”, zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej mojawoda@wfos.gdansk.pl


Szczegółowe warunki udzielenia dotacji dla programu MOJA WODA edycja 2021


Szczegółowe warunki udzielenia dotacji dla programu MOJA WODA edycja 2020