Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 03.01.2023 - ścieżka przez WFOŚ

czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023r - ścieżka przez WFOŚ Pobierz
   

1. Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – od 3.01.2023

PDF!
 • Załącznik nr 1 PPCP Ulga Podatkowa
PDF!
 • Załącznik nr 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1
PDF!
 • Załącznik nr 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2
PDF!
 • Załącznik nr 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3
PDF!
   

2. Ogłoszenie o zmianie programu

PDF
 • a.  Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (Załącznik 1 do Ogłoszenia)
PDF
 • b.  Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem na warunki nowego programu (Załącznik  1 do Regulaminu)
PDF
   

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

PDF
PDF
 • a1. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczn (Załącznik 1 do WOD)
PDF
 • a2. Wzór oświadczenia współwłaściciela/współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 2 do WOD)
PDF
 • a3. Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik  3 do Regulaminu)
PDF
 • b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD (Załącznik 2 do Regulaminu). Obowiązuje od 24.10.2023r.
PDF
 • b1. Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF
 • b2. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF
 • c. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy
PDF
 • c1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika
PDF
   

4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

PDF
   

5. Wniosek o płatność

 
PDF
 • a. Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)
PDF
   

6. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Obowiązuje od 24.10.2023r.

PDF
 • a. Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
PDF
 • b. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
PDF
 • c. Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
PDF
 • d. Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
PDF

 

stopka