Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 01.07.2021r. - ścieżka przez WFOŚ

czyste-powietrze
 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021r. do 24.01.2022r. - ścieżka przez WFOŚ Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
PDF!

PDF!

PDF!

PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (w celu wypełnienia wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny „-Formularz Wniosku-", użyj najnowszej wersji  Adobe Reader )
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami
  • - Załącznik nr 1 - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3   PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
  • - Załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie gov.pl

PDF


PDF


PDF

 

PDF
 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

 1. Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
PDF

PDF
4. Informacja dotycząca składania wniosku o płatność w ramach PP Czyste powietrze PDF
5.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online (w załączeniu)
 2. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Czyste powietrze – formularz online- dla wniosków o płatność składanych od 24.10.2023r.

 

 

PDF

PDF

6.

Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF

 1. Instrukcja – JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE

PDF

PDF

7.

Załączniki do wniosku o płatność:

 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF

PDF

 
stopka